قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در دریافتم ؛
چه بسیار ها،که فقط را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار ها،که فقط باعث موهایم شد
در حالی که ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”


1399/07/19 - 22:22 در شکسته دلان 3 +

امتياز مثبت

(3 کاربر)